Ataman

Atamansky
glej. Aksay

Geografska imena sveta: Toponimski slovar. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.