Bale-Akh-Cliakh

Bale Akhi-Kliach
Dublin

Geografska imena sveta: Toponimski slovar. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.