Sauk Pai

Sauk Pai
gore Sabre

Geografska imena sveta: Toponimski slovar. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.